Gösterme

Envanter Yönergesi

“Tamamına Katılıyorum”
Özel durumları düşünmeden soruda yer alan cümlelerin Tamamının sizi yansıttığını düşünüyorsanız bu seçeneği işaretlemelisiniz.

“Bir Kısmına Katılıyorum”
Soruda yer alan cümlelerin bir kısmı sizi yansıtıyor, bir kısmı sizi yansıtmıyorsa bu seçeneği işaretlemelisiniz.

“Fikrim Yok”
Soruda yer alan cümlelerin sizi yansıtıp yansıtmadığına karar veremediğiniz durumlar için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

“Katılmıyorum”
Özel durumları düşünmeden soruda yer alan cümlelerin hiçbirinin sizi yansıtmadığını düşünüyorsanız bu seçeneği işaretlemelisiniz.

En iyi sonucu almak için iki dakikanızı ayırıp “Characterix Kişilik Envanteri Nasıl Uygulanmalı?” videomuzu izleyebilirsiniz.

Cevaplama süresi ortalama 20 dakikadır. Envanterde toplam 72 + 1 soru bulunmaktadır. Her bir soru, birden fazla cümleden oluşur. Her bir soru için dört farklı yanıt seçeneği vardır. Her soruya yalnızca tek bir yanıt verebilirsiniz.

Envanteri Yanıtlamaya Başlamadan Önce Lütfen Dikkatle Okuyunuz!
  • Kişilik analizinizin yapılabilmesi için soruları yanıtlarken genel durumunuzu en iyi şekilde yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.
  • Yanıtlarınıza karar verirken soru cümlesi içerisinde ‘koyu’ renkle işaretlenmiş ifadeleri öncelikli olarak dikkate alınız.
  • Envanter raporunuzun sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için lütfen soruları samimiyetle yanıtlayınız.
  • Envanteri yanıtlamaya başladıktan sonra cevap verilerek geçilen sorulara tekrar geri dönülememektedir.
  • Tüm soruları, ‘Tamamına Katılıyorum’ veya ‘Katılmıyorum’ şeklinde cevaplamanız durumunda kişilik analizi yapılamayacağı için yanıtlarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Envanterimiz kişilik analizinizi yaparken kişiliğinizi ‘iyi’ ya da ‘kötü’ şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutmamaktadır.
  • ‘Kişisel Bilgiler Formu’nu doldururken ‘E-mail Adresiniz’ kısmına mutlaka kendi mail adresinizi yazmalısınız. Bu madde, sistemin çalışma prensipleri ve envanter raporunuzda yer alan sonuçların doğru olması açısından ‘KRİTİK’ öneme sahiptir.

Kullanım koşullarını ve gizlilik sözleşmesini, okudum ve kabul ediyorum.

Başla

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Kişisel verilerin korunması, Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin (Bundan sonra ‘’Characterix” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK veya Kanun”) yer alan düzenlemelere paralel hükümler getirilmekte ve kişisel veri sahipleri bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Sözleşme kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. 6698 sayılı KVKK 10. Maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. www.characterix.com sitelerini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Sözleşme hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Characterix, başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin en üst seviyede korunmasını amaçlar. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Bu doğrultuda Characterix, Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliğini sağlamada gereken tüm özeni göstereceğini, KVKK’dan doğan tüm sorumluluğu yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Characterix, işbu politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla ‘’Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş.’’ tarafından, bu Sözleşme’de açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verilerinizi, müşterilerimize sunduğumuz Characterix ürün/hizmetleri yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar; Characterix Hizmetlerinin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi; Characterix Hizmetlerinin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız. Öneriler ve kişiselleştirme; Kişisel bilgilerinizi, ilginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri elektronik ileti göndermek suretiyle önermek, tercihlerinizi belirlemek ve Characterix Hizmetleri deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanırız. Çözüm ortakları iş birliği yapmak suretiyle kaliteli hizmet sağlanması; Characterix iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; analitik raporlama yeteneğine sahip kişilik envanterini, online envanteri yapmak ve akabinde bireysel raporlar hazırlamak suretiyle müşterilerine sunmakta, bu envanteri ve raporlara dair danışmanlık hizmeti de vermektedir. Characterix, kişisel verilerinizi; www.characterix.com sitesi üzerinden ulaşılabilen kişilik envanterlerinde doğru veri elde edilmesi ve bunun akabinde bireysel rapor oluşturup müşteriye sunma hizmetinde kullanır/işler. Söz konusu envanteri ve raporlar, müşterinin onayı alınarak bu hizmetten yararlanan kişi, kurum ve çözüm ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun hale getirebilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kurumsal Satış Sözleşmesi veya Characterix ile akdedilen diğer sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ve ilgililerle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Ticari ve iş stratejilerinin planlanması, Characterix ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi/ kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.


6.1. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasıyla işlenir.
6.2. Kişisel veriler; kanunda açıkça öngörülmesi, şirketin hukuki yükümlüğü, bir hakkın tesisi veya korunması için gerekli olması, şirketin meşru menfaati için gerekli olması ve kanunda belirtilen diğer hallerde ayrıca ilgiliden onay alınmasına gerek olmaksızın işlenebilecektir.
6.3. Özel Nitelikte Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler Characterix tarafından işbu sözleşmede belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilecektir. Characterix, özel nitelikteki kişisel verileri daha iyi hizmet verebilmek için ve veri sahibinin onayıyla topladıkları amaç doğrultusunda işleyebilir.
6.4. Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Characterix, kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Characterix, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Kişisel veriler, hizmetin yerine getirilmesi ve iş ilişkisinin gerekleriyle ölçülü olarak iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz kişilik envanteri oluşturulabilmesi, envanteri ve raporlama hizmeti verilebilmesi amaçlarıyla Characterix tarafından çeşitli yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.characterix.com’dan ulaşabileceğiniz iletişim formunu doldurarak kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir.

Kişisel Verileriniz “Gizli Bilgi” kapsamındadır. Characterix tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Characterix, kişilerin envanter ve raporlarını kişinin izni dahilinde paylaşır. Characterix; çözüm ortakları, iş ilişkisi içerisinde olduğu kişi/kurumların da işbu gizliliğe uygun davranması için gereken tedbirleri alacaktır. Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliği adına, Characterix gelişen teknolojiyi takip ederek önlemlerini geliştirir ve günceller.


11.1. Kişilik envanterini çözen kişi, www.characterix.com sitesindeki envanterin çözülmesine dair bulunan bilgilendirme metinlerine riayet etmeli, samimiyetle doğru veriler girerek envanteri uygulamalıdır. Ancak bu durumda rapor sonuçları verimli olabilecektir. İşbu kişilik envanterleri, Characterix’in yıllar boyu yapmış olduğu bilimsel araştırmalara ve kendilerine özgü yazılıma dayalı olsa da kullanıcı beyanının esas alınması yönünden yanılma payı her zaman vardır. Sonuç raporlarda doğruluk garantisi vermemektedir. Bu envanteri iyi/kötü değerlendirmesi yapmamaktır. Kişi, envanteri veya envanter sonucundaki raporun ve değerlerin doğruluğu/yanlışlığı ile ilgili bir tartışmaya girmeyeceğini, envanterlerin amacını ve niteliğini anladığını kabul ve beyan eder.
11.2. Characterix web sitesinin kapsamını ve kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutar. Teknik arızalar olmaksızın hizmet sunma çabası olmasına rağmen özellikle bakım çalışmaları, geliştirme çalışmaları ve/veya başka arızalar kullanım imkânlarını kısıtlayabilir ve/veya bazen durdurabilir. Bu sırada veri kaybı da meydana gelebilir. Bu nedenle Characterix hizmetin kullanılabilirliği ya da teknik arızaların ya da veri kayıplarının husule gelmemesi ile ilgili garanti üstlenmez.

Characterix kişilik envanteri, envanteri soruları, rapor içerikleri www.characterix.com sitesinin içeriklerinin tüm hakları münhasıran Characterix’e aittir. Kişisel kullanım sınırlarını aşacak şekilde veya ticari amaçla Characterix’in izni olmaksızın kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.
Verilerinizin kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.