Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş.(“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Kurumun operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Kurumun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.characterix.com internet sitesinde yer alan Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kurum tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Kurum içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Characterix Eğitim Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Kuruma iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.characterix.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No:16 34718 KADIKÖY / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu aykut.yildirim@hs01.kep.tr

adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KATILIMCININ BİLGİLERİ NASIL KORUNUYOR?

Gizlilik ve Güven Etik Sözümüz;

Bireysel ve kurumsal test sonuçları kişiye özel ve gizlidir. Raporlar kurum içinde mahremiyet gözeterek paylaşılır ve testte tabi olan insanların bilgileri etik değerlerden yoksun sunulamaz. Bireysel raporların gizliliği kurumunuz iletildikten sonra kurumun koruması altındadır.

Örneğin; Kişilerin zayıf yönleri, zaafları kişisel fayda amacı ile baskı amaçlı, kötü niyetli etik değerlerden yoksun kullanılmasına göz yumamayız. Böyle bir kurumla da çalışamayız.
Bu gizlilik beyanımız yasalara karşı sorumluluklarımız ve bilimsel çalışmalarda genel veri olarak kullanılması hariç, toplum önünde taahhüt ediyor ve bu gizlilik prensibimizi etik değerimiz olarak görüyoruz.

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ BİLDİRGESİ

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ

CharacterIX raporlama sisteminin tamamı web tabanlıdır. Kullanıcıların en kolay şekilde yararlanması için ihtiyaçlara göre sistemde güncelleme yapılmaktadır. Kullanıcıların hiçbir bilgisi (kredi kartı, kimlik bilgileri gibi) testin veya alışverişin gerçekleştiği bilgisayarda saklanmamaktadır. Tüm bilgiler güvenlikli olan sunucularımız üzerinde bulunmaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılardan elde edilen tüm hassas ve özel bilgiler, en üst seviyede elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, sadece yetkili personelin ve ancak mecbur kalındığı taktirde kullanıcı onayı altında erişebileceği bir sistemle mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar dahilinde kullanılmaktadır. Kişilik envanteri bilgilerini sadece ürünü geliştirenler görebilmektedir.

VERİ PAYLAŞIMI

CharacterIX Özel içerikli bilgiler dahilinde olmayan genel kullanıcı bilgilerini, sunduğu hizmetleri daha yararlı kılmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek amacıyla tahlil ederek yorumlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

GÜVENLİ ALIŞVERIŞ GARANTİSİ

CharacterIX web sitesi çok yüksek güvenlik sistemleri ile korunmakta ve alışveriş yapan müşteriler için yüzde yüz güvenlik garantisi sağlamaktadır. Özel bilgileriniz veya diğer hassas bilgilere üçüncü şahıslar ve hatta CharacterIX çalışanları da dahil olmak üzere izinsiz ulaşmak imkansızdır. Kredi kartı bilgileriniz CharacterIX veri tabanlarında tutulmamaktadır ve hiçbir şekilde CharacterIX tarafından ulaşılamamaktadır.

Kurumsal raporları ihtiyaçlarınıza göre siz oluşturabilirsiniz.

Amaçlarına göre bazı rapor başlıklarımız


İnsan Kaynakları
 • Özet Analiz
 • Özet Swot Analiz
 • Kimlik Kartı
 • İletişim Tarzı

Okul Raporu
 • + İnsan Kaynakları Rapor
 • Mesleki Yönelim
 • Ebeveynler Nasıl yaklaşmalı?
 • Eğitim Hayatınız ve Arkadaşlıklar

Meslek Raporu
 • Özet Analiz
 • Mesleki Eğilim
 • Düşünce Tarzınız
 • İletişim Tarzınız

Kişisel Gelişim Raporu
 • + Meslek Raporu
 • Uyum Tablonuz
 • Stres Altında Potansiyel Riskler
 • Psikolojik ve Sosyolojik Seviye Tespiti